Cartea Tehnica a Constructiei


Cartea tehnica a constructiei este obligatorie pentru orice tip de cladire. Ea reprezinta ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in exploatarea constructiei si instalatiilor aferente.
Aceasta cuprinde toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice a constructiei respective si a evolutiei acesteia in timp si se definitiveaza inainte de receptia finala.
Cartea tehnica se intocmeste prin grija investitorului/dezvoltatorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi.

Noi facem verificarile pentru tine! Ne asiguram de existenta si corecta elaborare a cartii tehnice!Ilustratie_CarteaTehnica

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI CUPRINDE URMATOARELE:

  • capitolul A – documentatia privind proiectarea;
  • capitolul B – documentatia privind executia;
  • capitolul C – documentatia privind receptia;
  • capitolul D – documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp
    Capitolul D – cuprinde jurnalul evenimentelor.

 

CAP. A Documentatia privind proiectare :

· Acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize si acorduri care au stat la baza intocmirii proiectului;

· Documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva;

· Breviar de calcul pe specialitati;

· Dispozitii de saniter;

· Caiete de sarcini privind executia lucrarilor.

CAP. B Documentatia tehnica privind executia:

· autorizatia de construiere a lucrarilor;

· Procesul verbal de predare al amplasamentului si al reperului de nivelment general;

· Inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor, Jurnal de santier;

· Procesele verbale de receptie a terenului de fundare , a fundatiei si a suprastructurii , procese verbale de admitere a fazelor determinante;

· Expertize tehnice, verificari de teren, cercetari suplimentare aparute din diverse motive;.

· Declaratii de conformitate si agremente tehncie ale materialelor folosite;

Cap. C Documentatia tehnica privind receptia :

· procesele verbale de receptie;

· Alte acte incheiate ca urmare a intrunirii receptiei.

CAP. D Documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp:

· Prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si al exploatarii;

· Proiectele de baza carora s-au efectuat, dupa receptia finala a lucrarilor, modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat;

· Actele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptie executarii lucrarilor si masurile de interventie luate (proces-verbal de remediere a defectelor);

· Proiectul de urmarire speciala a constructiei (incercare prin incarcare, urmarire in timp), daca este cazul;

· Procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat intre executant si beneficiar, daca este cazul;

· Referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale, daca este cazul;

· Procesele-verbale de predare-primire a constructiei in cazul schimbarii proprietarului;

· Jurnalul evenimentelor.

* Pentru obiectele de constructie cladiri de locuit pina la doua niveluri si anexe gospodaresti, cit si pentru cele de mica importamta cum ar fi: garduri, cabine poarta etc., cartea tehnica a constructiei se rezuma la autorizatia de construire, procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procesul-verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garnatie, precum si alte evenimente deosebite in viata constructiei.

* Actele ce formeaza documentatia de baza a cartii tehnice a constructiei vor fi indosariate pe capitolele respective, in ordinea enumerarii din prezentele norme, in dosare cu file numerotate, prevazute cu borderou si parafate pe masura incheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzatoare capitolului (A, B, C, D) si din numarul de ordine, in cifre arabe, al dosarului. 13.Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.

* Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de existenta a obiectului de constructie pina la demolarea sa; dupa demolare, investitorul preda exemplarul complet la arhiva unitatilor administrativ-teritoriale, pentru pastrare. Inainte de predarea cartii tehnice a constructiei, ea va fi completata cu modul de desfasurare a actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de proiectant.

* La schimbarea proprietarului, cartea tehnica a constructiei va fi predata noului proprietar, care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia, consemnind faptul in procesul-verbal de predare-primire si in jurnalul evenimentelor.

Definitii:

Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora – actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale (documentatii tehnice de executie, caiete de sarcini, specificatii tehnice etc.) si cu cerintele documentelor oficiale (autorizatia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementari tehnice aplicabile, cartea tehnica a constructiei etc.) si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi date in folosinta.

Receptia la terminarea lucrarilor – receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.

Receptia finala – receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.

Perioada de garantie – perioada de timp cuprinsa intre data receptiei si terminarea lucrarilor, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia antreprenorul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractulale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile.

Cartea tehnica a constructiei – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzind toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice) a constructiei respective sia evolutiei acesteia in timp.

Proprietar – dupa incheierea procesului-verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, investitorul poarta denumirea generica de proprietar

Apelati la serviciile noastre

Verificam Cartea Tehnica a Constructiei, analizam variante si solutii pentru completarea acesteia!

Servicii de consultanta tehnica • Management de proiect • Managementul Costurilor • Implementare proiecte rezidentiale/comerciale/industriale