Avantajele datei certe atestate de avocat

Cadru legislativ. Știați că printre activitățile pe care Avocatul le poate desfășura se numără „redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare”?În această calitate, Avocatul este asimilat funcționarului public (conform art. 39 alin. (1) din Legea nr. 51/1995).

Ce înseamnă Dată Certă atestată de Avocat? Data Certă a unui înscris care este înregistrat corespunzător în Registrul Electronic al Actelor întocmite de Avocatpoate fi definită ca fiind data calendaristică prin care se evidențiază momentul real al încheierii actului juridic, dobândind caracter incontestabil și totodată opozabilitate față de terți. Opozabilitatea datei unui înscris reprezintă calitatea de a fi recunoscută nu numai de părțile semnatare ale actului juridic respectiv ci și de orice alte persoane terțe. În cazul în care actul juridic nu are data atestată de către Avocat conform legii, terțe persoane pot contesta data încheierii actului respectiv. Astfel, pentru protejarea intereselor terților care ar putea fi prejudiciați în special prin antedatarea actelor, data unui înscris sub semnătură privată care nu a dobândit caracter cert conform legii este considerată inopozabilă față de alte persoane.Înscrisul sub semnătură privată este orice act redactat și semnat de părți sau de reprezentantul acestora (avocat, mandatar), fără intervenția unui notar public sau a altei autorități de stat.

Ce este contractul de împrumut? Împrumutul este de două feluri: împrumut de folosință (cunoscut sub denumirea de comodat) și împrumut de consumație (cum ar fi acordarea unei sume de bani). Împrumutul de folosință (comodatul) este acel contract cu titlu gratuit prin care o parte (numită comodant) remite un bun mobil sau imobil unei alte părți (numită comodatar) pentru a se folosi de acel bun cu obligația de fi restituit după un anumit timp. Pe de altă parte, împrumutul de consumație este acel contract prin care o parte (numită împrumutător) remite celeilalte părți (numită împrumutat) o sumă de bani sau alte bunuri asemănătoare cu obligația de a fi restituite după un anumit timp.

Avantajele Datei Certe atestate de Avocat în cazul contractelor de împrumut. Atestarea de către Avocat a datei contractelor de împrumut are mai multe avantaje pentru comodant și respectiv împrumutător. Astfel, un prim avantaj constă în faptul că un contract de împrumut încheiat în fața Avocatului are caracter de titlu executoriu în ceea ce privește obligația de restituire, ceea ce înseamnă că la momentul împlinirii termenului de restituire a bunului sau a banilor împrumutați comodantul/împrumutătorul are dreptul de a se adresa direct unui executor judecătoresc. În acest mod, se evită un proces de lungă durată și bani suplimentari cheltuiți cu taxele de timbru, onorariu avocat și alte cheltuieli conexe pe care comodantul/împrumutătorul  ar fi fost nevoit să le facă dacă nu încheia contractul de împrumut în fața Avocatului. Pe de altă parte, întrucât se sare practic peste etapa procesului și se sesizează în mod direct executorul judecătoresc, se va diminua riscul insolvabilității comodatarului/împrumutatului care, pe perioada de lungă durată a derulării procesului, poate să-și înstrăineze bunurile și, când se ajunge la executarea silită, să nu mai poată fi executat din lipsă de bunuri sau valori. Mai mult, în cazul contractului de comodat, prejudiciul este chiar mai mare întrucât, pe parcursul derulării procesului, bunul dat în comodat se folosește în continuare de către comodatar și în acest mod se pot cauza stricăciuni sau intervine pur și implu uzura normală a bunului. 

Important de știu este faptul că, chiar și în cazul în care contractul de comodat nu prevede un termen de restituire a bunului dat în folosință, acesta își păstrează în continuare caracterul de titlu executoriucu excepția cazului în care s-a prevăzut în contract întrebuințarea pentru care s-a împrumutat bunul sau dacă întrebuințarea prevăzută are un caracter permanent. De asemenea, în cazul decesului comodatarului înainte de data stabilită pentru restituirea bunului împrumutat, contractul de comodat își păstrează caracterul de titluexecutoriuși față de moștenitorii comodatarului, ceea ce conferă dreptul comodantului de a executa silit moștenitorii pentru restituirea bunului.

În cazul împrumutului de consumație pentru care nu s-a prevăzut un termen de restituire, acesta va avea caracter de titlu executoriu în cazul decesului împrumutatului cât și în situația în care termenul de restituire a împrumutului a fost stabilit de instanța de judecată și acesta a expirat.

Concluzii.Persoanele care doresc să dea în folosință bunuri sau să împrumute sume de bani pot să scape de timpul pierdut și costurile suplimentare generate de litigiul privind recuperarea banilor sau bunurilor împrumutate dacă încheie contractele de împrumut în fața Avocatului care atestă Data Certă a acestor contracte. Totodată, trebuie avut în vedere și faptul că este de preferat ca aceste contracte să prevadă în mod expres un termen de restituire a bunului sau sumelor de bani împrumutate pentru a se evita alte proceduri sau interpretări ulterioare.

Av. Alina Armeanu