Diriginte de santier

Important: Compania noastra are incheiata Asigurare de Raspundere Profesionala!

Oferim servicii de dirigentie de santier, categoriile de lucrari pe care le putem urmari sunt lucrari de construcții civile, industriale și agricole — categoria de importanță B, C, D, instalatii, constructii de drumuri, poduri, tunele si piste de aviație.

Dirigintele de Santier este persoana fizica insarcinata de catre investitor/ beneficiar cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.

Putem acorda suport tehnic in selectia materialelor si a constructorilor potriviti pentru proiectul dumneavoastra. De asemenea putem intocmi planificari si bugetari ale investitiei dumneavoastra astfel incat proiectul sa fie realizat in bugetul, calitatea si timpul estimat. 

Punem la dispozitia dumneavoastra experienta acumulata in domeniul constructiilor, pentru a atinge cele mai inalte standarde de calitate.

 

Diriginte de santier
Lunar
550
Locuinta Parter + Etaj
Suprafata construita < 150 mp
Programeaza intalnire
Diriginte de santier
Lunar
600
Locuinta Parter + Etaj
Suprafata construita > 150 mp
Programeaza intalnire

Preturile ofertate nu contin TVA.

Dirigintele de Santier si Inspectorul de Santier sunt una si aceeasi persoana, conform Ordinului nr. 448 / 3.04.2002 privind aprobarea Procedurii de autorizarea inspectorilor de santier, care schimba denumirea de Diriginte de santier in Inspector de santier.

Potrivit Legii nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, „verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit (…) autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueaza de catre investitori/beneficiari prin diriginti de santier autorizati”.

 


 

OFERTE DE PRET : 

Casa Parter+Mansarda         Casa Parter+Etaj          Casa Subsol+Parter+Etaj          Imobil  Parter+ Nr. Etaje


 

Responsabilitatile si obligatiile dirigintelului de santier:

A. In perioada de pregatire a investitiei:

– verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
– verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
– studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
– verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
– verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
– verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
– verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
– verifică existența în proiect a programelor de faze determinante și le depune împreună cu proiectanții de specialitate la ISC în vederea vizării;
– preia amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de orice sarcină;
– participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
– preda către executant terenul rezervat pentru
organizarea de șantier;
– verifică existența „Planului calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
– verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la
emitentul autorizației și la IJC/ICB;
– verifică existența panoului de identificare a investiției,
dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;

B. In perioada execuției lucrărilor:

– urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
– verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
– interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
– interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
– verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
– verifică respectarea „Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
– interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
– participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
– efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

– transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
– informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
– urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
– verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
– anunță ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
– anunță ISC privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
– preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
– urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia.

C. Recepția lucrărilor:

 Dirigintele de santier asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție;
 Dirigintele de santier urmăreste soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;
 Dirigintele de santier preda către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.

#dirigintedesantier; #inspectordesantier

Portofoliu societate